Home
Product catalog
Service catalog
About yiwu
Yiwu hotel
Yiwu traffic
Yiwu restaurant
Our clients
Contact Us

Yiwu traffic 

Flights Informations
 
 
TO
DAYS
FLTS
A/C
DEP
ARR
BEIJING
1234567
CZ3725
737
0910
1110
GUANGZHOU
1234567
CZ3884
737
0855
1040
1234567
CZ3728
737
1155
1340
246
CZ3310
737
1400
1545
1357
CZ3310
737
1815
2000
1234567
CZ3885
737
2155
2340
SHENZHEN
1357
CZ3875
737
1410
1700
246
ZH9521
737
1830
2200
XIAMEN
1357
CZ3875
737
1410
1515
NANTONG
246
ZH9521
737
1830
1910
SHANTOU
246
CZ3882
737
20151900
 
1357
CZ3882
737
2200
2315
CHANGSHA
1357
CZ3867
737
1500
1610
KUNMING
1357
CZ3867
737
1500
1855
57
MU5874
CRJ
1125
1515
GUIYANG
57
MU5874
CRJ
1125
1330
CHONGQING
246
CZ3879
737
1500
1720
CHENGDU
246
CZ3879
737
1500
1855
DEPARTING FROM YIWU AIRPORT
FROM
DAYS
LTS
A/C
DEP
ARR
BEIJING
1234567
CZ3726
737
1220
1420
GUANGZHOU
1234567
CZ3727
737
0930
1115
1234567
CZ3883
737
1130
1320
246
CZ3309
737
1635
1820
1357
CZ3009
737
2050
2235
1234567
CZ3886
737
1920
2055
SHENZHEN
1357
CZ3876
737
1815
2115
246
ZH9521
737
1540
1740
XIAMEN
1357
CZ3876
737
2010
2115
SHANTOU
1357
CZ3881
737
1620
1735
246
CZ3881
737
2100
2215
CHANGSHA
1357
CZ3868
737
2225
2330
KUNMING
57
MU5873
CRJ
0700
1050
1357
CZ3868
737
1950
2330
GUIYYANG
57
MU5873
CRJ
0845
1050
CHONGQING
246
CZ3880
737
2125
2345
CHENGDU
246
CZ3880
737
1950
2345
Tel: 0579-85538222 Address: :No. 35 Chengzhong North Road
(The concrete flight time take inquires the computer as a standard)
Trains Information-from yiwu to shanghai
Yiwu - shanghaii
00:14 - 04:23
 
4Hours-9Mins
312km
 
Yiwu-shanghai
00:52 - 05:28
 
4H-36M
312km
 
Yiwu-shanghai
01:01 - 04:10
 
3H-9M
312km
 
Yiwu-shanghai
01:17 - 05:20
 
4H-3M
312km
 
Yiwu-shanghai
01:34 - 04:54
 
3H-20M
312km
 
Yiwu-shanghai
02:44 - 06:12
 
3H-28M
312km
 
Yiwu-shanghai
03:31 - 07:50
 
4H-19M
312km
 
Yiwu-shanghai
04:07 - 07:56
 
3H-49M
312km
 
Yiwu-shanghai
04:14 - 06:58
 
2H-44M
312km
 
Yiwu-shanghai
04:21 - 09:37
 
5H-16M
312km
 
Yiwu-shanghai
05:19 - 08:10
 
2H-51M
308km
 
Yiwu-shanghai
05:29 - 09:26
 
3H-57M
312km
 
Yiwu-shanghai
05:36 - 09:58
 
4H-22M
312 km
 
Yiwu-shanghai
05:53 - 08:56
 
3H-3M
312 km
 
Yiwu-shanghai
06:18 - 11:09
 
4H-51M
312 km
 
Yiwu-shanghai
06:43 - 10:43
 
4H
312 km
 
Yiwu-shanghai
07:37 - 10:26
 
2H-49M
312 km
 
Yiwu-shanghai
07:43 - 11:36
 
3H-53M
312 km
 
Yiwu-shanghai
07:58 - 11:42
 
3H-44M
312 km
 
Yiwu-shanghai
08:10 - 11:58
 
3H-48M
312 km
 
Yiwu-shanghai
08:26 - 12:04
 
3H38M
312 km
 
Yiwu-shanghai
08:46 - 12:17
 
3H-31M
312 km
 
Yiwu-shanghai
08:56 - 13:24
 
4H-28M
312 km
 
Yiwu-shanghai
09:24 - 14:04
 
4H-40M
312 km
 
Yiwu-shanghai
09:41 - 14:15
 
4H-34M
312 km
 
Yiwu-shanghai
09:59 - 12:23
 
2H-24M
312 km
 
Yiwu-shanghai
11:03 - 15:42
 
4H-39M
312 km
 
Yiwu-shanghai
11:28 - 13:45
 
2H-17M
312 km
 
Yiwu-shanghai
11:40 - 18:02
 
6H-22M
312 km
 
Yiwu-shanghai
11:48 - 15:34
 
3H-46M
312 km
 
Yiwu-shanghai
12:01 - 16:00
 
3H-59M
312 km
 
Yiwu-shanghai
12:15 - 15:46
 
3H-31M
312 km
 
Yiwu-shanghai
12:27 - 15:00
 
2H-33M
312 km
 
Yiwu-shanghai
12:35 - 16:45
 
4H-10M
312 km
 
Yiwu-shanghai
16:15 - 19:34
 
3H-19M
312 km
 
Yiwu-shanghai
16:39 - 20:23
 
3H-44M
312 km
 
Yiwu-shanghai
17:16 - 21:13
 
3H-57M
312 km
 
Yiwu-shanghai
17:23 - 22:24
 
5H-1M
312 km
 
Yiwu-shanghai
17:29 - 20:55
 
3H-26M
312 km
 
Yiwu-shanghai
18:31 - 21:57
 
3H-26M
312 km
 
Trains Information-from yiwu to hangzhou
Train No.             start-arrive      start time-arrive time     Trip time      Distance
 
T170         Yiwu-hangzhou     05:53 - 06:55       1H-2M        124km
 
K534 / K535  Yiwu-hangzhou   06:43 - 07:45       1H-2M        124km
 
K576         Yiwu-hangzhou     07:43 - 08:59       1H-16M        124km
 
K72/K73     Yiwu-hangzhou     08:26 - 09:38        1H-12M        124km
 
5251/254    Yiwu-hangzhou     09:24 - 10:33        1H-9M         124km
 
D5686       Yiwu-hangzhou     09:59 - 10:56        57M           124km
 
D92         Yiwu-hangzhou     11:28 - 12:07        39M           124km
 
D5690       Yiwu-hangzhou     12:27 - 13:25        58M           124km
 
D96         Yiwu-hangzhou     18:26 - 19:21        55M            124km
 
K8384       Yiwu-hangzhou     19:24 - 20:43        1H-19M        124km
 
Trains Information-from yiwu to guangzhou
Train No.             start-arrive      start time-arrive time     Trip time      Distance
K527       Yiwu-guangzhou       07:55 - 04:18         20H-23M        1468KM
 
T169       Yiwu-guangzhou       14:30 - 05:33         15H-3M         1468KM
 
K209/212   Yiwu-guangzhou      17:12 - 11:11          17H-59M        1468KM
 
 
Trains Information-from yiwu to shenzhen
 
Train No.             start-arrive      start time-arrive time     Trip time      Distance
T211     Yiwu-shenzhen          15:12 - 06:04          14H-52M        1372KM

Home  |  Product catalog  |  Service catalog  |  About yiwu  |  Yiwu hotel  |  Yiwu traffic  |  Yiwu restaurant  |  Our clients  |  Contact Us  |  Sitemap  |  Mobile Version
Powered by DIYTrade.com
HomeContact UsSitemap